Sprawy spadkowe u notariusza

Kancelaria Notarialna Agnieszki Baran zapewnia  obsługę notarialną spraw spadkowych – profesjonalnie i z zachowaniem bezpieczeństwa prawnego. 

W razie pytań, prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówieniu terminu spotkania w kancelarii.

Poświadczenie dziedziczenia
Poświadczenie dziedziczenia

/

Sprawy spadkowe

Notariusz Agnieszka Baran posiada doświadczenie w obsłudze notarialnej czynności prawnych dotyczących spraw spadkowych i związanych z dziedziczeniem. Akty notarialne sporządzane są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie czynności notarialnych związanych ze sprawami spadkowymi notariusz sporządza akty notarialne, w tym:

 • testament, 
 • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dział spadku
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • zrzeczenie się dziedziczenia.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego, spadek można przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

Odrzucenie spadku skutkuje wyłączeniem od dziedziczenia (jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku).

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.

Koszt złożenia oświadczenia to 50,00 zł netto. Oryginał złożonego oświadczenia pozostaje u notariusza, a stawający do aktu otrzymuje wypis, który jest dodatkowo płatny. Nadto notariusz przesyła jeden wypis oświadczenia do sądu spadku.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa, na mocy której spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po swoim przyszłym spadkodawcy za jego zgodą.

Istnieje także możliwość zawarcia umowy, w której strony postanowią o zrzeczeniu się tylko prawa do zachowku (w całości lub w części).

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia jest zawierana za życia, przy czym jej postanowienia realizują się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.
Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.
 

Umowę zrzeczenia się dziedziczenia można rozwiązać lub zmienić dopóki żyją obie jej strony.

Koszt umowy zrzeczenia się dziedziczenia to 200,00 zł netto. Oryginał umowy pozostaje u notariusza, a strony ymowy otrzymują jej wypisy, które są dodatkowo płatne. 

Dział spadku

Po stwierdzeniu praw do spadku po osobie zmarłej, w przypadku, gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch, można zdecydować o dziale spadku. Nie jest to obligatoryjne, można pozostawać ze współspadkobiercą we wspólności majątku spadkowego. Nie zawsze też przy dziale spadku konieczne jest spotkanie u notariusza. Jeżeli w skład spadku nie wchodzą nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania lub spółdzielcze własnościowe prawo, dział spadku nie wymaga formy aktu notarialnego.

Jeśli przedmiotem spadku są wymienione wyżej składniki, umowa o dział spadku jest zawierana w formie aktu notarialnego. Przed jego dokonaniem konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym (SD-Z2 lub SD-3) i uzyskanie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Koszt umowy o dział spadku jest uzależniony od wartości składników majątkowych stanowiących jej przedmiot.

Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię zasady sporządzania dokumentów dotyczących spraw spadkowych, doradzę w sprawie testamentu, wytłumaczę znaczenie czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Sprawy spadkowe – koszt notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku spraw spadkowych, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład dzielonego spadku, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem VAT.