Sprawy rodzinne u notariusza

Kancelaria Notarialna Agnieszki Baran zapewnia obsługę notarialną spraw rodzinnych – profesjonalnie i z zachowaniem bezpieczeństwa prawnego. 

W razie pytań, prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówieniu terminu spotkania w kancelarii.

sprawy rodzinne notariusz
sprawy rodzinne notariusz

/

Sprawy rodzinne

Notariusz Agnieszka Baran posiada doświadczenie w obsłudze notarialnej czynności prawnych dotyczących spraw rodzinnych. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie czynności notarialnych związanych ze sprawami rodzinnymi notariusz sporządza akty notarialne:

  • umowy majątkowe małżeńskie, w tym rozdzielności majątkowej (także przed zawarciem małżeństwa – intercyza), 
  • umowy o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub po rozwodzie,
  • umowy darowizn między małżonkami.

Rozdzielność majątkowa

Jeżeli małżonkowie inaczej nie postanowią (w trakcie małżeństwa lub przed jego zawarciem) w ich małżeństwie obowiązuje ustrój ustawowej wspólności. Wówczas istnieją trzy masy majątkowe – majątek wspólny oraz majątki osobiste każdego z małżonków. Gdy przed zawarciem małżeństwa narzeczeni podpiszą intercyzę, wspólny majątek nigdy nie powstanie, każdy z małżonków zachowa majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później i samodzielnie będzie nim zarządzał. Umowę ustanowienia rozdzielności majątkowej można podpisać w każdej chwili w trakcie trwania małżeństwa. Powoduje to ustanie wspólności majątkowej i daje możliwość podzielenia się majątkiem. Małżonkowie nie potrzebują nawzajem swoich zgód na dokonywanie przesunięć majątkowych.

Umowę ustanowienia rozdzielności majątkowej można rozwiązać, czego skutkiem jest powrót do ustawowej wspólności majątkowej, chyba że co innego postanowiono.

Tylko małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy mają możliwość złożenia wspólnej deklaracji w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Podział majątku wspólnego

Małżonkowie, trwając w ustroju wspólności majątkowej (ustawowej bądź rozszerzonej), nie mogą podzielić wspólnego majątku. Jest to możliwe wyłącznie po wcześniejszym zawarciu umowy ustanowienia rozdzielności majątkowej. Podziału majątku wspólnego można dokonać także w innych przypadkach ustania wspólności, to jest po orzeczeniu przez sąd separacji lub rozwodu.

Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania lub spółdzielcze własnościowe prawo, umowa o podział majątku wspólnego wymaga formy aktu notarialnego. Koszt takiej umowy zależy od wartości jej przedmiotów.

Pożądaną sytuacją jest, by każdy z małżonków otrzymał na skutek podziału równowartość jego udziału w majątku wspólnym (udziały małżonków w majątku wspólnym co do zasady są równe, ale zdarza się, że któryś z małżonków w większym stopniu przyczynił się do powstania majątku wspólnego).

Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię zasady sporządzania umów dotyczących spraw rodzinnych, wytłumaczę znaczenie czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Sprawy rodzinne – koszt notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku spraw rodzinnych, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład dzielonego majątku wspólnego, i wynosi: 

  • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
  • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
  • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
  • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
  • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
  • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
  • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem VAT.