Przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze u notariusza

Kancelaria Notarialna Agnieszki Baran zapewnia obsługę notarialną przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą a także działających w formie spółek prawa handlowego. 

W razie pytań, prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówienia terminu spotkania w kancelarii.

Zgromadzenie spółki u notariusza
Zgromadzenie spółki u notariusza

/

Firmy i przedsiębiorcy

Notariusz Agnieszka Baran posiada doświadczenie w obsłudze notarialnej przedsiębiorców. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

Wśród czynności notarialnych związanych ze sprawami przedsiębiorców oraz innych podmiotów będących uczestnikami obrotu, wyróżnić można:

 • sporządzanie umów bądź aktów założycielskich spółek, które wymagają formy aktu notarialnego,
 • sporządzanie aktów założycielskich fundacji oraz fundacji rodzinnych,
 • protokołowanie uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń,
 • sporządzanie umów wniesienia aportu do spółki,
 • sporządzenie oświadczeń wspólnika o objęciu udziałów,
 • poświadczanie własnoręczności podpisów pod umową sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • sporządzanie umów darowizn udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • protokołowanie uchwał zgromadzeń przy połączeniu, podziale i przekształceniu spółek,
 • sporządzanie umów sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • protokołowanie uchwał o likwidacji spółki.

Umowa spółki

Umowy spółki jawnej oraz spółki partnerskiej do swej ważności wymagają zwykłej formy pisemnej, wobec tego kreując te spółki nie trzeba odwiedzać notariusza. Inaczej jest w przypadku umowy spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej oraz statutów spółek komandytowo-akcyjnej i akcyjnej. Umowy te i statuty powinny zostać objęte aktem notarialnym, aczkolwiek w przypadku spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej wystarczy zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego w systemie s24.

Wysokość taksy notarialnej przy zawiązywaniu spółki uzależniona jest od wysokości wnoszonych wkładów (spółki osobowe) lub wysokości kapitału zakładowego (spółki kapitałowe).

Sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym spółki

Sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym spółki wymaga sporządzenia umowy w formie pisemnej i podpisania jej w obecności notariusza (forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi). Jeżeli umowę sprzedaży udziałów ma podpisać w imieniu strony pełnomocnik, pełnomocnictwo równiez powinno czynić zadość tej formie. Przy czynności sprzedaży udziałów notariusz ustala, czy nabywcą udziałów w kapitale zakładowym spółki jest cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nadto notariusz odbiera od sprzedającego udziały oświadczenie, czy spółka, w kapitale zakładowym której sprzedawane są udziały, jest włacicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w RP (a jeśli jest, to czy nieruchomość ta jest nieruchomością rolną). 

Koszt poświadczenia własnoręczności podpisów pod umową sprzedaży udziałów zależy od wartości sprzedawanych udziałów. Do wyliczenia taksy notarialnej zastosowanie znajduje par. 13 pkt 1) lit. a) w zw. z par. 3 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna stawka netto nie może przekroczyć 300,00 zł od jednego podpisu.

Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię znaczenie czynności prawnych dotyczących spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców, wskażę metodę wyliczania wynagrodzenia notariusza i podatku oraz wylistuję dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności.

Sprawy dotyczące spółek i innych przedsiębiorców – koszt notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku spraw dotyczących przedsiębiorców, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład kapitału zakładowego, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem VAT.